Parçalı az bulutlu
 • EURO 5.97
 • DOLAR 5.30

ATATÜRK’ÜN BALIKESİR’E İLK GELİŞİ

Eğitim - 6 Şubat 2019 15:39 A A

1923 yılı Türkiye tarihinde pek çok ilkin yaşandığı bir yıldır. Vatan kurtulmuştur. Vatanı kurtaran 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Vatan kurtuldu. Biz vazifemizi yaptık. Şimdi vatanı yeniden kurma vaktidir. Yeni bir “Meclis” seçilsin..” diyerek , 1 Nisan 1923 den itibaren, kendini feshetti. Miletvekilleri, seçim bölgelerine dağıldı.
1.Büyük Millet Meclisi’nin aldığı önemli kararlardan birisi de, Türkiye’de ilk defa bir “İktisat Kongresi”nin toplanmasıydı. Türkiye’nin önde gelen iktisatçıları, fikir sahipleri İzmir’de 17 Şubat 1923 de toplanacaklar, yüz yıllardır “Kapitülasyonlar altında ezilmiş, harpten çıkmış, sanayisi olmayan, gelişmemiş bir tarıma dayalı iktisadi yapı içindeki Türkiye Devleti’nin iktisadi yapısını kuracaklar, şekillendireceklerdi.
Bu arada 29 Ocak 1923 de “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri” İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.
İzmir İktisat Kongresi hazırlıkları sürerken, Atatürk, kendini halka tanıtma, halkı tanıma, halka devletin meselelerini anlatma ve fikir alma, tartışma arzusu ile ilk yurt gezisine çıkma kararını verdi. İlk gezi, trenle Balıkesir’e, Balıkesir’den de otomobil ile Edremit ve güzergâhına yapılacaktı. Gezi planı, telgraf ile Balıkesir’e bildirildi.
Bu haber gelir gelmez, Balıkesir’de heyecanlı bir telaş ile hazırlıklara başlandı. Hemen Vali başkanlığında bir “Karşılama ve Tertip Komitesi” kuruldu. Yoğun bir telgraf ve telefon trafiği ile Atatürk’ün, ne zaman geleceği, kaçta Balıkesir’de olacağı, kimlerle birlikte geleceği, ne yiyip içeceği, misafirlerin kalacağı yerler hakkında yatak adetleri, öğrenildi.
Sacit Bey Konağı, Gazi Paşa ve Latife Hanım’a tahsis edildi. Kalacağı oda ve banyosu hazırlandı.
Artık; karşılama töreninde kimlerin nerede duracağı, kimlerin takdim edileceği, sokak gösterileri, hangi kasabanın, hangi köyün nerede duracağı, altından geçeceği “Tak-ı Zaferler”,
“Gazi Paşa ve Muhterem Refikaları Latife Hanım Efendi’yi toprağa bastırmayız..!” diyen Balıkesirlilerin vereceği halıları kimlerin getirip nereye koyacakları tespit edildi.
4 Şubat 1923 günü, on ayrı yere tak-ı zaferler kurulmuştu. Her tak-ı zaferi bir kurum üstlenmiş, üzerlerine yazılar yazılmıştı. Gelenler, Balıkesir’in şimdiye kadar ağırlayacağı en büyük misafirlerdi.
6 Şubat 1923 sabahı, Balıkesir’in ileri gelenleri, başlarında Balıkesir Valisi Özdemir Salim Bey, Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşa, Balıkesir Mebus’u Vehbi Bey olmak üzere Soma’da Atatürk ve gelen heyet karşılandı. Karşılayan Balıkesirlilerin içinde, eşi Latife Hanım’ın da Atatürk ile birlikte gelmesinden dolayı, beş de Balıkesirli hanım bulunuyordu.

Ayni gün tren Balıkesir’e gelince Atatürk ve beraberindekiler, alkış tufanı, sevinç çığlıkları içinde trenden inerek, halkı selamladılar. Vali Bey, Vehbi Bey ve Ali Hikmet Paşa’nın karşılayanları takdiminden sonra, Sıtkı Sungurtekin isminde bir öğrenci ileri çıktı ve “Soylu ırkımın aziz kurtarıcısı…” diye başlayan bir nutuk söyledi. Bu çocuk, Sıtkı Yırcalı idi. Daha sonra Ali hikmet Paşa tarafından Fransa’ya gönderildi, politikaya atıldı.
Sıtkı Sungurtekin’in bu konuşmasından sonra; Atatürk: “Yavrucuğum. Zafer benim değil, milletindir. Bu millet çok büyük zaferler gördü. Fakat sonuçlarından istifade edemedi. Millet çalıştıkça daha çok zafer kazanacaktır…” diye cevap verdi. Heyet hep beraber, yolun iki tarafında birikmiş, alkışlayan, ağlayan halk ile selamlaşarak, konuşarak, bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanı’na geldi. Burada hazırlamış bir yerde, heyete kahve ikram edildi.
Akşam, Çalışma Derneği’nde (Bugün Saat Kulesi yanında Güzel Sanatlar Galerisi) misafirlere seksen kişinin katıldığı bir yemek verildi. Yemekler; Atatürk’ün hep yanında gezdirdiği özel aşçısı nezaretinde hazırlanmıştı. Bu yemeğe başlanırken, Belediye Başkanı Hayrettin Bey ile Vali Özdemir Salim Beyin ceplerinden birer tomar kâğıt çıkarıp okumak istedikleri görüldü. Bunu fark eden Atatürk, “Nutuk söylemeye gerek yok.. Bırakın bunlar..Samimi bir şekilde yemek yiyelim.. “diyerek yemeğe başlandı.
Yemek bitince, verilen işaretle, halk fener alayı halinde ellerinde meşaleler, Atatürk’ün önünden geçtiler. Bu arada, halkın “Tülü Kabak” dediği “Debbağlar” da geçerken, Atatürk’ün büyük keyif aldığı görüldü.
7 Şubat Balıkesir ve Türkiye için çok daha önemliydi. Türk tarihinde ilk defa bir devlet lideri Zağnos Paşa Camisinden halka gelecek planları üzerine hitap ediyordu.

TARİHTE BİR İLK

7 Şubat 1923 de Atatürk’ün halka Paşa Cami’sinde hitap edeceği duyuruldu. Bu arada, Atatürk’ün yaverleri, halkın soru sormasını, bu soruları kimlerin soracaklarını, tespit etti. Millet tarihte ilk defa bir devlet başkanına soru soruyor, cevap alıyordu.
7 Şubat 1923 günü Atatürk minbere çıkarak Zağnos Paşa Cami’sinde toplanan halka şöyle hitap etti.
“Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. “Allah’ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz, Cenâb-i Hak tarafından insanlara hakâyik-i diniyyeyi tebliğe me’mur rasûl olmustur. Kanun-u Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki, Kur’anı Azumissan’daki nusustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. Eğer akla, mantığa, hakîkate tevâfuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-i tabiiyye-i ilâhiyye beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin menbaı Cenab-i Haktır.
Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet eylediği hânesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah’ın evi idi. Kendi husûsi işlerini kendi evinde görür, âmmenin, ummetin hizmetini de Allah’ın evi olan câmi-i şerîf’te ru’yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber’in usûlune ikdida ederek, milletimize tealluk eden husus için şu Beytullah’ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah’ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-i şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümid ediyorum.
Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkiyâd-i tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz için, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Amal-i milliyye, irâde-i milliyye yalnız bir salisin düşüncesinden değil, bil’umum efrâd-i milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibârettir.
Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”

Bu hitaptan sonra, minberden inerek, toplanıp yazılı olarak verilen sorulara, toplu olarak cevap verdi. Bu cevaplar Atatürk’ün 1923 de 1938 e kadar yaptığı konuşmaların en önemlilerinden birisidir. Yıl 7 Şubat 1923 dür ve geleceğin Türkiye’si için, bugün “mega” diye vasıflandırabileceğimiz plan ve projeleri anlatmaktadır.
Satır başlarıyla bunları şöyle sıralayabiliriz:
• Hutbeler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır. İlk Türkçe hutbe 3 Şubat 1928 de okunmuştur.
• Halifelik gereksizdir. Hilafet 3 Mart 1924 de kaldırılır.
• Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. İsmet Paşa başkanlığında Türk Dış İşleri Barış Heyeti sonuçsuz dönmüştür. Halk, tedirgindir. Barış ve esirlerin dönmesini beklemektedir.
• Duyun-u Umumi denilen Osmanlı Devleti’nden kalan devlet borçları, kalkmalıdır. 23 Nisan 1933 de karar imzalanır. Borcumuzun son taksiti 1950 de ödendi.
• Türkiye tarım ülkesidir. Ağalığa son verilmeli, küçük arazi sahipleri, tüccar zanaatkârlar ve esnaf korunmalıdır. Ağır bir veri yükü olan “Aşar” 27 Şubat 1925 de kaldırıldı. Bağ-Kur Yasası 2 Eylül 1971 de çıkarılabildi.
• İşçilere sosyal haklar verilmelidir. Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Ocak 1946 da kuruldu. 1950 lerde etkin olarak çalışmağa başladı.
• Türk kadını erkeklerle eşittir. 26 Ekim 1933 de ilk defa kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçilme hakkı, 5 Aralık 1934 de kadınlara “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanındı.
• Türk Halkı’na ilk defa burada, 17 Şubat’ta toplanacak olan İzmir İktisat Kongresi münasebetiyle“Devlet İktisadı” konusunda açıklamalarda bulunuldu.
• Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi için okul olacaktır.
• Siyasi partiler sınıfın, kesimin veya grubun çıkarları için değil, halkın çıkarları için kurulmalıdır.
• Aydınlar ve bilim adamları, halkın içine girerek onları uyarmak ve yükseltmek için öncü olacaklardır.
Türk Halkı ilk defa bir Devlet Başkanı ile bu kadar yakından ve samimi görüşmektedir.
Türk tarihşnde ilk defa bir devlet başkanına sorular sorabilmekte, cevaplar almaktadır.
Atatürk, burada halkın soru sorabilmesini öğrenmesini istemiştir.
Atatürk, o zamana kadar, hep ordular yöneten muzaffer bir general olarak görülmektedir.
Burada tarihte ilk defa, “Devlet Adamı” vasfıyla halkın karşısındadır ve Türkiye’nin dünyaya açılışını anlatmaktadır.

Bu haber 92 kez okundu.
farmasi balıkesir
Eğitim - 15:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  BANDIRMA CHP İSTİFALARLA DÜŞTÜ!
  CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’i suçlayarak, istifa etti. İstifalarla birlikte yönetim de düştü. CHP İlçe Örgütü’nün açıklaması şöyle: “İlçe yönetimi olarak yerel seçimler sürecinde milletvekilimiz Fikret Şahin’in meclis üyeleri belirleme ve seçim çalışmalarında Belediye Başkan Adayımız Tolga Tosun’a yaptığı baskılar neticesinde gelinen noktada sağlıklı bir çalışma […]
 • 02
  EDREMİT’TE SİYASİ TANSİYON YÜKSEK
  Edremit’te CHP’li  Belediye Başkanı Kamil Saka’nın yerine Hasan Arslan’ın aday gösterilmesinin ardından başlayan  soğuk savaş dikkat çekiyor. Arslan’ın eski DSP’lilerin desteğini almak için yaptığı toplantının hemen ardından CHP’li 15 belediye meclisi aday adaylığından çekilmişti. 14 Şubat’ta Ata Kavşağı ve Atatürk Evi’nin açılışında soğukluk sürdü. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. CHP Edremit Belediye Başkan adayı Hasan Arslan’ın […]
 • 03
  BU SEÇİMİN EN BÜYÜK VUKUATI!
  “Seçim vukuatları” başlıklı yazıma şimdilik “bu seçimin en büyük vukuatı” diyebileceğimiz olayla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz CHP, Edremit’te Kamil Saka yerine Selman Hasan Arslan’ı aday gösterdi. Bu tercih sonrası Kamil Saka, DSP ile anılmaya başlandı. Geldiğimiz noktada ise artık DSP’nin adayı diyebiliriz. Şimdi çok büyük bir sürpriz olmazsa eski DSP’li Selman Hasan Arslan CHP adayı […]
 • 04
  SAKARYA BULUŞMASI MİTİNGE DÖNÜŞTÜ
  AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz’ın, Sakarya Mahallesi sakinleriyle buluşması mitinge dönüştü. Kendisini coşkuyla karşılayan partilileri selamlayan  Yılmaz, “6 seçim geçirdik. Ne Sakarya ne de Karesi bizi hiç mahcup etmedi, hep arkamızda durdu. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart seçimleri öncesinde […]
 • 05
  BAŞKAN KAFAOĞLU’NDAN YUSUF HOCA’YA DESTEK
  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam ediyor.  İvrindi İlçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kafaoğlu, eski İl Milli Eğitim Müdürü ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Cengiz ve partililer ile bir araya geldi.  Memleketi Gökçeyazı’da Yusuf Cengiz’le Yücel Yılmaz’a destek istedi.  İvrindi İlçe Başkanı Tuğrul Çakır ve […]

YAZARLARIMIZ

 • UĞUR MUMCU

  seni yağmurlu bir günde vurdular hep puslu kalsın diye belki ülke geleceği yanıldılar uğurlandığın gün dört bir yandan gönül ışığı düştü  tabutunun üstüne aydınlanıverdi ortalık. yağmur sularına baktım simsiyah akıyordu sanki karanlığın ayak izlerini yıkıyordu insanların yüzleri ıslak, öfkeli ağaçların gözyaşları pırıl pırıl yağmur inatla yağıyor ama akan sel insan seli 1993-Balıkesir Free Download WordPress […]
 • BEKA-1

  Bir “beka” tartışmasıdır gidiyor. Türkiye’nin beka sorunu hep var. İç hainler, dış güçler, terörün elli tonu her daim bizim başımızda olan “bela”lar değil mi?.. Ama yerel seçim “beka” mıdır?.. Neden olsun ki?.. Adı üstünde yerel seçim. Elbette her parti mücadelesini verecek, yarışacak, seçmen kimi belediye başkanı görmek istiyorsa onu seçecek. Yerel seçimleri abartmamak gerek, “beka” […]
 • ATATÜRK’ÜN BALIKESİR’E İLK GELİŞİ

  1923 yılı Türkiye tarihinde pek çok ilkin yaşandığı bir yıldır. Vatan kurtulmuştur. Vatanı kurtaran 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Vatan kurtuldu. Biz vazifemizi yaptık. Şimdi vatanı yeniden kurma vaktidir. Yeni bir “Meclis” seçilsin..” diyerek , 1 Nisan 1923 den itibaren, kendini feshetti. Miletvekilleri, seçim bölgelerine dağıldı. 1.Büyük Millet Meclisi’nin aldığı önemli kararlardan birisi de, Türkiye’de ilk […]
 • ÜÇ DAKİKA !

  Şöyle diyorum İç politikadan dışarıya çıksak mı? Mesela Venezuela da neler oluyor bir göz atsak? Sadece üç dakika Venezuela üretim ilişkileri bakımından kapitalizmden tam olarak kurtulamamış ama “Birleşik Sosyalist Parti” nin yönettiği bir ülke. Küba’yla birlikte Latin Amerika’nın ileri karakolu. Emperyalizm Madura’yı devirirse “Arap Baharında” yutturduğu yöntemle Venezuela’dan girip Paraguay, Ekvator, Peru, Güney Amerika, Bolivya’dan […]
 • Türk Sineması Muhteşem: O Oscar Bize Gelecek

  Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yapmış olduğu Şampiyon, 7 Aralık’ta gösterime girdi. Anlattığı öykü kadar, görsellik olarak da izleyenleri büyülüyor. Gerçek yarışlarda yaşanmış anları, atların bir öne geçip bir geri kalmasını tekrar canlandırmak, atların bakışlarındaki o derin anlamı yakalamak hiç de kolay olmasa gerek. Halis Karataş’ı oynayan Ekin Koç’un gerçek Halis Karataş ile göz göze geldiği sahne, […]
 • ŞEYTAN DER Kİ SAĞIM SOLUM SANAT

  Sevgili okurlarım, en son ”SABAHATTİN ALİ, 71 YILDIR KAYIP” başlıklı yazımda buluşmuştuk. Sabahattin Ali’yi neden Ayvalık’ta andığımızı anlatmıştım. O günü Filiz Ali ve ”Sabahattin Ali: Sabah Yıldızı” belgeselinin yönetmeni Metin Andaç’a borçluyuz. Değerli yönetmenimiz, yazım için teşekkürlerini iletti. Hatırlarsınız teknik nedenlerden dolayı belgeselin son bölümünü izleyememiştik. Metin bey, ”bir gün hep birlikte izleyeceğiz  Ayvalık’ta, filmin […]
 • BU SEÇİMİN EN BÜYÜK VUKUATI!

  “Seçim vukuatları” başlıklı yazıma şimdilik “bu seçimin en büyük vukuatı” diyebileceğimiz olayla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz CHP, Edremit’te Kamil Saka yerine Selman Hasan Arslan’ı aday gösterdi. Bu tercih sonrası Kamil Saka, DSP ile anılmaya başlandı. Geldiğimiz noktada ise artık DSP’nin adayı diyebiliriz. Şimdi çok büyük bir sürpriz olmazsa eski DSP’li Selman Hasan Arslan CHP adayı […]
 • AĞLARSA ANAM AĞLAR, KALANI YALAN AĞLAR !.. Fatma Zehra KÖSELEY

  Dört Vatan evladını İki gün önce ” helikopter kazasında şehit verdik” !.. Yine ocaklar söndü !. Analar , babalar yandı kavruldu. Bu yangınlar , taa ki onlar da bu dünyadan göçene kadar sönmeyecek !.. Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın , eşi Nadiye Çiğa , şehitlerimizin resimlerine şunu yazmış !.. “Toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandılar” Bu cümleyi […]
 • NEDEN ÖLDÜĞÜMÜ ANLAMAYACAKLAR…

  Zamanın bir yerinde, bir yerlerde, birileri gidecek, yitecek ve ölecek. Zamanın şimdiki zaman kipinde bir yerlerde birilerinin gittiği, yittiği ve öldüğü gibi. Ve hayatımızdan yitip gidenleri ölü, ölmüş ve yitip gitmiş saymakla başlayacak gerçek ölüm. Bildik ve beylik sözlerde geçer ya; unutulursa ölür insan, diye. İşin aslı öyle değil. Unutma ile hatırlama ile unutmamaya yeminler […]
 • SEVGİNİN GÜNÜ- İbrahim ATACANOĞLU

  Bugün sevginin günüdür aslında her günün olması gerektiği gibi. Her şeyi, herkesi sevmek için 14 Şubat’ı beklemeye gerek var mı? Bir yıl içerisinde bir tane 14 Şubat varken, yılın 365 gün 6 saati vardır. Mahrum etmemek lazım sevgiyi her daim gönlümüzde. Koşulu yoktur sevginin koşulsuz sevilir. “Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” sözü nasıl anlam kazanır başka. […]
 • PAZAR, ADAMI BOZAR

  Ustam söylemiş; “Bir ulus, ne kadar, okuma -yazma öğrenme, araştırma eğiliminde ise o kadar sağlam, o kadar hoşgörülü ve demokrat yapıda olur.-” Uğur Mumcu. O KADAR; ilerleme, kalkınma, gelişme, çağdaşlaşma yolundadır…. “ Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Söz söylenmez doğru sözün üstüne, Ay bir yandan sen bir yandan sar beni…” diyen dillere gönüllere, saygı […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • SATRANCI ÖKSÜZ BIRAKMAYIN- Ramazan KARACA

  Hafta sonu Balıkesir’de 2 gün devam eden bir satranç turnuvası düzenlendi. Rahmi Kula Anadolu Lisesi’nin, Emine Kula Spor Salonunda yapılan Elo Turnuvasına 5 kategoride 220 sporcu katıldı. Bu, seyirciye açık ilk Elo Turnuvasıydı. (ELO, bir sıralama, derecelendirme sistemidir. İsmini Arpad Elo ‘dan alır. Satranç ve Go gibi iki kişilik oyunlarda izafi yetenek düzeylerini ölçmek için […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • BASIN ÖZGÜRLÜK ÇİÇEĞİDİR, ÖZGÜR TOPRAKTA AÇAR… Tahsin EREL

  17’nci ve 18’nci yüzyıllar, Avrupa da, monarşinin ve onun üzerine bastığı feodalizmin çözülmeye başladığı, giderek demokratik devrimlerle yıkıldığı, aydınlanma çağının açıldığı yüzyıllardır. Venedik’te 16’ncı yüzyıl başlarında yayınlanan haber-dedikodu içerikli ve elden dağıtılan bültenleri bir yana koyacak olursak, ilk gazete olan Oxford Gazette de bu süreçte, 1665’te yayınlandı. Bizim ilk gazetemiz olan ve ilk sayısı 16 […]
 • BU SLOGANLAR TUTAR MI?

  Türk siyasi tarihine damga vuran seçim propaganda sürecine baktığımızda karşımıza çıkan en önemli sloganın, SHP’nin 1987 yılında gerçekleşen genel seçimlerde kullandığı “5 yıl daha limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı?” olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin ekonomik koşullarını ele aldığımızda bu sloganı bugün CHP’nin alıp olduğu gibi kullanabileceği bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Yerel seçimler iktidara bir noktada […]
 • SPOR SERGİ- Uğur SATILMA

  Eski evlerine birkaç daire veren müteahhidin ısrarlarına aldırış etmeyen yaşlı ev sahipleriydi onlar. Fakat yaşanmış­lıklara kıyamayanların karşısında kendilerinin fikrini soran bir müteahhit değil “böyle uygun gördüm” diyen kaba ve da­yatmayıcı bir yapı vardı. Zaten onlar da ev sahibi değil zevk sahibiydiler. Ellerinden uçup giden ise yaşama sevinçleriydi. Kim miydi onlar? Aydan Siyavuş oyuncularını fırça­larken,  tribünden […]
 • ERKEKLİĞİMDEN UTANARAK YAŞAMAK İSTEMİYORUM …

  “Kim bilir, kaç asker, tecavüz ettiği bir Kızılderili kadını öldürdükten sonra saçını kesip ‘Bir savaşçıyla dövüştüm’ diye kahramanlık hikâyeleri anlatmıştır!?.” Sunay Akın … Yıl 1940 lı yıllar… “… geçen günü iskarpini çorapsız giyen bir genç kızı, yolcunun biri ihtarda bulunmuş: ‘Bana bak, bana: artık bundan sonra sizi böyle gezdirmeyeceğiz’ demiş. Hasan Ali Yücel şu yanıtı […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 102.715
  0,57%
 • ALTIN 224.04
  0,61%
 • DOLAR 5.296
  0,35%
 • EURO 5.967
  -0,09%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link