21° Parçalı az bulutlu
 • EURO 6.39
 • DOLAR 5.69

ATATÜRK’ÜN BALIKESİR’E İLK GELİŞİ

Eğitim - 6 Şubat 2019 15:39 A A

1923 yılı Türkiye tarihinde pek çok ilkin yaşandığı bir yıldır. Vatan kurtulmuştur. Vatanı kurtaran 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Vatan kurtuldu. Biz vazifemizi yaptık. Şimdi vatanı yeniden kurma vaktidir. Yeni bir “Meclis” seçilsin..” diyerek , 1 Nisan 1923 den itibaren, kendini feshetti. Miletvekilleri, seçim bölgelerine dağıldı.
1.Büyük Millet Meclisi’nin aldığı önemli kararlardan birisi de, Türkiye’de ilk defa bir “İktisat Kongresi”nin toplanmasıydı. Türkiye’nin önde gelen iktisatçıları, fikir sahipleri İzmir’de 17 Şubat 1923 de toplanacaklar, yüz yıllardır “Kapitülasyonlar altında ezilmiş, harpten çıkmış, sanayisi olmayan, gelişmemiş bir tarıma dayalı iktisadi yapı içindeki Türkiye Devleti’nin iktisadi yapısını kuracaklar, şekillendireceklerdi.
Bu arada 29 Ocak 1923 de “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri” İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.
İzmir İktisat Kongresi hazırlıkları sürerken, Atatürk, kendini halka tanıtma, halkı tanıma, halka devletin meselelerini anlatma ve fikir alma, tartışma arzusu ile ilk yurt gezisine çıkma kararını verdi. İlk gezi, trenle Balıkesir’e, Balıkesir’den de otomobil ile Edremit ve güzergâhına yapılacaktı. Gezi planı, telgraf ile Balıkesir’e bildirildi.
Bu haber gelir gelmez, Balıkesir’de heyecanlı bir telaş ile hazırlıklara başlandı. Hemen Vali başkanlığında bir “Karşılama ve Tertip Komitesi” kuruldu. Yoğun bir telgraf ve telefon trafiği ile Atatürk’ün, ne zaman geleceği, kaçta Balıkesir’de olacağı, kimlerle birlikte geleceği, ne yiyip içeceği, misafirlerin kalacağı yerler hakkında yatak adetleri, öğrenildi.
Sacit Bey Konağı, Gazi Paşa ve Latife Hanım’a tahsis edildi. Kalacağı oda ve banyosu hazırlandı.
Artık; karşılama töreninde kimlerin nerede duracağı, kimlerin takdim edileceği, sokak gösterileri, hangi kasabanın, hangi köyün nerede duracağı, altından geçeceği “Tak-ı Zaferler”,
“Gazi Paşa ve Muhterem Refikaları Latife Hanım Efendi’yi toprağa bastırmayız..!” diyen Balıkesirlilerin vereceği halıları kimlerin getirip nereye koyacakları tespit edildi.
4 Şubat 1923 günü, on ayrı yere tak-ı zaferler kurulmuştu. Her tak-ı zaferi bir kurum üstlenmiş, üzerlerine yazılar yazılmıştı. Gelenler, Balıkesir’in şimdiye kadar ağırlayacağı en büyük misafirlerdi.
6 Şubat 1923 sabahı, Balıkesir’in ileri gelenleri, başlarında Balıkesir Valisi Özdemir Salim Bey, Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşa, Balıkesir Mebus’u Vehbi Bey olmak üzere Soma’da Atatürk ve gelen heyet karşılandı. Karşılayan Balıkesirlilerin içinde, eşi Latife Hanım’ın da Atatürk ile birlikte gelmesinden dolayı, beş de Balıkesirli hanım bulunuyordu.

Ayni gün tren Balıkesir’e gelince Atatürk ve beraberindekiler, alkış tufanı, sevinç çığlıkları içinde trenden inerek, halkı selamladılar. Vali Bey, Vehbi Bey ve Ali Hikmet Paşa’nın karşılayanları takdiminden sonra, Sıtkı Sungurtekin isminde bir öğrenci ileri çıktı ve “Soylu ırkımın aziz kurtarıcısı…” diye başlayan bir nutuk söyledi. Bu çocuk, Sıtkı Yırcalı idi. Daha sonra Ali hikmet Paşa tarafından Fransa’ya gönderildi, politikaya atıldı.
Sıtkı Sungurtekin’in bu konuşmasından sonra; Atatürk: “Yavrucuğum. Zafer benim değil, milletindir. Bu millet çok büyük zaferler gördü. Fakat sonuçlarından istifade edemedi. Millet çalıştıkça daha çok zafer kazanacaktır…” diye cevap verdi. Heyet hep beraber, yolun iki tarafında birikmiş, alkışlayan, ağlayan halk ile selamlaşarak, konuşarak, bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanı’na geldi. Burada hazırlamış bir yerde, heyete kahve ikram edildi.
Akşam, Çalışma Derneği’nde (Bugün Saat Kulesi yanında Güzel Sanatlar Galerisi) misafirlere seksen kişinin katıldığı bir yemek verildi. Yemekler; Atatürk’ün hep yanında gezdirdiği özel aşçısı nezaretinde hazırlanmıştı. Bu yemeğe başlanırken, Belediye Başkanı Hayrettin Bey ile Vali Özdemir Salim Beyin ceplerinden birer tomar kâğıt çıkarıp okumak istedikleri görüldü. Bunu fark eden Atatürk, “Nutuk söylemeye gerek yok.. Bırakın bunlar..Samimi bir şekilde yemek yiyelim.. “diyerek yemeğe başlandı.
Yemek bitince, verilen işaretle, halk fener alayı halinde ellerinde meşaleler, Atatürk’ün önünden geçtiler. Bu arada, halkın “Tülü Kabak” dediği “Debbağlar” da geçerken, Atatürk’ün büyük keyif aldığı görüldü.
7 Şubat Balıkesir ve Türkiye için çok daha önemliydi. Türk tarihinde ilk defa bir devlet lideri Zağnos Paşa Camisinden halka gelecek planları üzerine hitap ediyordu.

TARİHTE BİR İLK

7 Şubat 1923 de Atatürk’ün halka Paşa Cami’sinde hitap edeceği duyuruldu. Bu arada, Atatürk’ün yaverleri, halkın soru sormasını, bu soruları kimlerin soracaklarını, tespit etti. Millet tarihte ilk defa bir devlet başkanına soru soruyor, cevap alıyordu.
7 Şubat 1923 günü Atatürk minbere çıkarak Zağnos Paşa Cami’sinde toplanan halka şöyle hitap etti.
“Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. “Allah’ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz, Cenâb-i Hak tarafından insanlara hakâyik-i diniyyeyi tebliğe me’mur rasûl olmustur. Kanun-u Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki, Kur’anı Azumissan’daki nusustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. Eğer akla, mantığa, hakîkate tevâfuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-i tabiiyye-i ilâhiyye beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin menbaı Cenab-i Haktır.
Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet eylediği hânesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah’ın evi idi. Kendi husûsi işlerini kendi evinde görür, âmmenin, ummetin hizmetini de Allah’ın evi olan câmi-i şerîf’te ru’yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber’in usûlune ikdida ederek, milletimize tealluk eden husus için şu Beytullah’ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah’ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-i şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümid ediyorum.
Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkiyâd-i tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz için, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Amal-i milliyye, irâde-i milliyye yalnız bir salisin düşüncesinden değil, bil’umum efrâd-i milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibârettir.
Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”

Bu hitaptan sonra, minberden inerek, toplanıp yazılı olarak verilen sorulara, toplu olarak cevap verdi. Bu cevaplar Atatürk’ün 1923 de 1938 e kadar yaptığı konuşmaların en önemlilerinden birisidir. Yıl 7 Şubat 1923 dür ve geleceğin Türkiye’si için, bugün “mega” diye vasıflandırabileceğimiz plan ve projeleri anlatmaktadır.
Satır başlarıyla bunları şöyle sıralayabiliriz:
• Hutbeler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır. İlk Türkçe hutbe 3 Şubat 1928 de okunmuştur.
• Halifelik gereksizdir. Hilafet 3 Mart 1924 de kaldırılır.
• Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. İsmet Paşa başkanlığında Türk Dış İşleri Barış Heyeti sonuçsuz dönmüştür. Halk, tedirgindir. Barış ve esirlerin dönmesini beklemektedir.
• Duyun-u Umumi denilen Osmanlı Devleti’nden kalan devlet borçları, kalkmalıdır. 23 Nisan 1933 de karar imzalanır. Borcumuzun son taksiti 1950 de ödendi.
• Türkiye tarım ülkesidir. Ağalığa son verilmeli, küçük arazi sahipleri, tüccar zanaatkârlar ve esnaf korunmalıdır. Ağır bir veri yükü olan “Aşar” 27 Şubat 1925 de kaldırıldı. Bağ-Kur Yasası 2 Eylül 1971 de çıkarılabildi.
• İşçilere sosyal haklar verilmelidir. Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Ocak 1946 da kuruldu. 1950 lerde etkin olarak çalışmağa başladı.
• Türk kadını erkeklerle eşittir. 26 Ekim 1933 de ilk defa kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçilme hakkı, 5 Aralık 1934 de kadınlara “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanındı.
• Türk Halkı’na ilk defa burada, 17 Şubat’ta toplanacak olan İzmir İktisat Kongresi münasebetiyle“Devlet İktisadı” konusunda açıklamalarda bulunuldu.
• Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi için okul olacaktır.
• Siyasi partiler sınıfın, kesimin veya grubun çıkarları için değil, halkın çıkarları için kurulmalıdır.
• Aydınlar ve bilim adamları, halkın içine girerek onları uyarmak ve yükseltmek için öncü olacaklardır.
Türk Halkı ilk defa bir Devlet Başkanı ile bu kadar yakından ve samimi görüşmektedir.
Türk tarihşnde ilk defa bir devlet başkanına sorular sorabilmekte, cevaplar almaktadır.
Atatürk, burada halkın soru sorabilmesini öğrenmesini istemiştir.
Atatürk, o zamana kadar, hep ordular yöneten muzaffer bir general olarak görülmektedir.
Burada tarihte ilk defa, “Devlet Adamı” vasfıyla halkın karşısındadır ve Türkiye’nin dünyaya açılışını anlatmaktadır.

Bu haber 351 kez okundu.
Eğitim - 15:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  F.E.T.Ö.
  Dönüp dolaşıp geldiğimiz yer aynı. Ve bu bağlamda trajikomik bir manzara karşımızda… Çünkü legal ya da illegal tüm köktendinci oluşumların devletle mücadelesi var. Anayasal kaide çok basitti aslında; Devlet, kendi varlığı dışında hiçbir oluşuma meydan vermemeliydi. Fakat türlü hesaplarla verilen tavizlerin neticesinde Anayasal düzene, demokrasiye, cumhuriyete doğrudan diş bileyen din kisveli oluşumlar doğdu, kök saldı, […]
 • 02
  KARESİ’DE LAVANTA HASADI
  Karesi Belediyesi’nin Kocaavşar Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve vatandaşlar hasat yaptı. Karesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda kırsal Kocaavşar Mahallesi’nde oluşturulan Lavanta Bahçesi’nde hasat yapıldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve vatandaşların katılımı ile yapılan lavanta hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Lavanta hasadına mahalle sakinleri de katıldı. Başkan Orkan vatandaşlar ve belediye […]
 • 03
  ALEVİLER ÜVEY EVLAT MI?
  CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, Alevi köylerinin ‘baraj yapacağız’ diyerek boşaltıldığını,  Alevi köylerine yol yapılmadığını iddia etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP’li Aytekin, Alevi vatandaşların yaşadığı bölgelerde hizmet alımlarında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü. “Alevi, Çepni ve Türkmen köyleri hizmet alımlarında adeta üvey […]
 • 04
  BASİAD’DAN “YÜZ AKI” FİRMALARA KUTLAMA
  Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 sanayi şirketi arasına giren Balıkesirli firmaları kutladı. BASİAD yönetim kurulu son toplantısında Türkiye’nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu ardından ikinci 500 çalışmasının açıklanmasının ardından konuyu, ülke ve Balıkesir ölçeğinde değerlendirdi.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, “2018 yılında üretim yaparak; katma değer […]
 • 05
  BU TEKLİFLER DE REDDEDİLİR Mİ
  CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın öğrencilerin devlet yurtları ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması  için hazırladığı kanun teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın 25 milyon öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren kanun teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP’li Akın, öğrencilerin devlet yurtları ile toplu ulaşım araçlarından […]

YAZARLARIMIZ

 • MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?

  İstanbul halkı 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan sürece tepkisini 23 Haziran seçiminde İmamoğlu’na verdiği açık ara destekle ortaya koydu. Bunun muhalefet ve iktidar üzerinde farklı etkileri olacağı belliydi. Muhalefet sistem değişikliğine odaklanır, umutlanırken AKP içinde Partili Cumhurbaşkanın belirlediği politikalar ilk kez ciddi yoğunlukta tartışılmaya başlandı. AKP’de yol ayrımı daha bir netlik kazandı. İstanbul seçimi sonrası […]
 • GECİKMİŞ BİR İNAL YAZISI

  Dağ taşın “hukuklu” olduğu ülkemizde nesli tükenen gerçek hukukçulardandı. Kısa bir süre önce kaybettik. Turgut İnal; Balıkesir Barosu ile özdeşleşmiş değerli bir kimlikti. Gerek hukuk tarihine gerekse Balıkesir dünyasında iz bıraktı. Çok yönlüydü. Koleksiyonerdi. Arşivciydi. Her zaman belgelerle konuşur, çantasından her konuyla ilgili doküman çıkardı. Şaşırtırdı. Mesleğine saygılıydı. Siyasi hayatında başına gelmeyen kalmamıştı. Aynı zamanda […]
 • OĞUZ BOYLARI

  Selçuklu Devleti’nin yaşadığı yıllarda ve Moğolların önünden kaçan ya da onların ardından çeşitli şekillerde pek çok Oğuz boyu Anadolu’ya gelmeye devam etti.İlhanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Anadolu’nun doğusunda kurulan devletler, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen devletleri kısa zamanda güçlenip sınırlarını kapayınca, Asya’dan Türkmen göçü tamamen durdu. Hemen bunların ardından başlayan ve yüzyıllar süren Osmanlı-Safevi sürtüşmeleri hudut boylarını geçilmez […]
 • “DİNİKÛM PARA İMANIM MANGIR”

  Dini imanı para olanlar için kullanılır. Hani şu her gün bir yenisini duyduğumuz helal haram nutukları atıp el altından milletin parasını iç edenler için. Samimi Müslümanların gerçeği görmeleri için daha ne olması gerekiyor? Sadece Dalaman-Fethiye orman yangınının kısa sürede söndürülemeyişi bile milletin nasıl soyulduğunu anlamaya yeter de artar, ama anlamak isteyene. Orman bakanı Orman yangınlarını […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • CHP’Lİ KIRLI’NIN KİTABI VE ÜSTLENDİĞİ TARİHİ MİSYON

  “Bu kitap satın alındığı zaman çok seviniyorum. Çünkü bu kitaptan elde edilen gelir ile bu kitabın devamı olan ikinci kitap basılacak.” İfadeleri şehrimiz Balıkesir’e uzun yıllardır kültür hizmetinde bulunan Kitapçı Tivoli’nin sahibesi Sibel Kutluel Rodoplu’ya ait. Zaten satın aldığım kitabın öneminin farkındaydım. Bu bilgiyi de öğrenince kitabı iyi ki alıyorum dedim. Ve daha çok kimselere […]
 • T.C’DEN TCDD’NİN KARA TRENİ’NE!

  Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin T.C. ile ilgili önergeyi anlaşılmaz bir şekilde reddetmesinin ardından konu unutturulmak istense de  bir şekilde gündeme geliyor. Politika gazetesinden arkadaşımız Tarık Sürmelioğlu,“T.C. değil Türkiye Cumhuriyeti yazın” başlıklı yazısında olaya değişik bir açıdan yaklaştı. Sürmelioğlu, 16 Mayıs’ta  Kuva-yi Milliye Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz‘a seslendi ve şunları yazdı: “Kuva-yı Milliye […]
 • BALYA-AKBAŞ… Fatma Zehra KÖSELEY

  Gideceğimiz Balya Akbaş Köyü 5 km mesafede. Köylünün üretimden gelen gücünün yarattığı değerin kıymetini bilen biz iki kardeş son durağımıza bir an önce varmak için hiç mola vermiyoruz. Akbaş Köyü kahvesinde oturup nefes alıyor ve bir orta şekerli kahve içiyoruz. Tanışımız ve eski bir dostumuzu soruyorum. Zafer Akçay. Balıkesir’den emekli olup köyüne dönenlerden . Baba […]
 • HİÇBİR ŞEY GÜZEL OLMAYACAK- HAKAN TOPALOĞLU

  Hayatımıza dair gerçekleri görmezden geliyoruz. Hayata gerçekçi baktığını iddia edenimiz  çok ama gerçeği değil gerçeğin görüntüsünü, olan biteni değil olan bitenin bize yansıtılan kadarını görüyor ve hatta inanıyoruz. Bu olgu hayatımızda olan bitenler için olduğu kadar hayatımızdaki insanlar için de geçerli. Aziz Nesin’in ülkemizde yaşayan insanlarımızın zeka düzeyini sorgulayan sözleri hala akıllarda ve dillerde. Kendi […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • ‘BİZ 9 KARDEŞİZ’- İbrahim ERGÜL

  Hafta sonu Balıkesirliler Dernekleri Platformu’nun (BALDEP) Gönen’de gerçekleştirilen 8’nci çalıştayını takip ettim.Programın termal oteldeki ikinci bölümü yarım saat geç başlayınca,benim gibi toplantıya saatinde önce gelen Ahmet Akın’la daha geniş sohbet etme fırsatım oldu. Ahmet Akın’ın TBMM de Balıkesir’i temsil eden dokuz milletvekilinden biri olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’la daha […]
 • ÜNLÜ- ŞANLI LAK LAKÇILAR LÜP LÜPÇÜLER

  İnsan, boş gezenin boş kalfası olunca; kalfalığın zor zanat olduğuna inanıyorsun. İnanmanın ötesinde,  kendine bir yaşam biçimi olarak seçiyorsun. Ülkemizde emekli olacağına öl daha iyi. Varlığın, vatana millete dert. Kalan tüm ömrün boyunca bakılacaksın. Bakılıyorsan, bakıldığın başına kakılacak. Kendisine ergin, olgun insan dediğimiz insanların başına yük olacaksın. Ortalıkta, itilmiş, kakılmış olarak yaşayıp, ömür vadenin bitmesini […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • PAZARLAMADA 25 YIL – Nedim ISPARTA

  Bugün size 25 yıllık pazarlama hayatımın 1/3’ünü oluşturan ansiklopedi satışı sırasında başımdan geçen ilginç satış olaylarından bahsedeceğim. 90’lı yıllarda ilk satış yaptığım bölge Kütahya’dayım. Okullarda anket yaparak velilere ulaşıyoruz. Taşımalı eğitim sebebiyle en ücra köylere kadar ulaşıyoruz. Altımda Lada otomobil, tek başıma satış yapıyorum ( Daha sonra 3 yıl arka arkaya 185 kişi arasında Türkiye […]
 • BİR DÜNYA ÇİÇEK- RAMAZAN KARACA

  Geçtiğimiz hafta Avlu Gösteri Merkezi’nde çok güzel ve yararlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim de özellikle takip ettiğim gecede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizleri çok mutlu etti. Geceyi Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi tertiplemişti. “Safiye Ayla- Anma Etkinlikleri” ismi verilen gecenin neden TEV tarafından yapıldığı da davetiyenin üzerinde yazıyordu. Safiye Ayla TEV’in çok değerli ve önemli bir […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • TURGUT İNAL… TANYOL KIPÇAK

  Hukukçu kimliğinin yanı sıra “girişimci” karakteri ile hep ön plana çıktı..Demokrasi mücadelesini “ siyasi platformda” sürdürmenin yanı sıra yazdığı kitaplar ile de ölümsüzleştirdi…Baro Başkanı olduğu dönemde yine demokrasi için düzenlediği konferans ve çalıştaylar ile ülke çapında ses getirdi..Hukuk, turizm, medya sevdasının her zaman içini doldurdu doya, doya yaşadı..Yüzlerce makaleye imza attı..Herkesin, hepimizin olduğu gibi seveni […]
 • CHP’DE KİRLİ SİYASET ZAMANI

  Geçtiğimiz günlerde bir sahte sosyal medya hesabı üzerinden önce bana, ardından da Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Metin Ok’a saldırıda bulunuldu. İki saldırıda da ortak noktalar çok. Öncelikle benim geçtiğimiz günlerde kent konseyi seçimleri öncesi kaleme aldığım yazıda CHP’nin Barış Tütüncü’yü Murat Ergöz’ün yürütme kurulu listesinden aday göstererek taraf olmasını eleştirmem ve bununla birlikte yıllardır […]
 • MANGALDAKİ KÜL! Uğur SATILMA

  Geçtiğimiz ay Manyas’ta öğrencilere yönelik yaptığım Spor Sevgisi adlı sunum sırasında  ilginç bir soru soruldu. Sporun hayatımıza ve sağlığımıza faydalarını coşkuyla anlattığım bir anda ısrarla söz almak isteyen bir öğrenciye kayıtsız kalamadım. -Spor sevgisinin iyi,güzel anlatıyorsunuz! Peki siz sigara içiyor musunuz? O tertemiz ve çocuksu aklıyla biz büyüklerin tutarsız-yalan- dünyasına tepkisini dile getiriyordu aslında sorusuyla. […]
 • AYVALIK, LÜMPENLİK VE GELECEK

  Cuma akşam saatlerinde Ayvalık’a geldim. Ağbim, birader çok sevdiğim arkadaşım geldi. Yarın sabahtan birlikteyiz. Programı sen yap. Akşam da uygun bir yerde yemeğimizi yiyelim, dedi… Cumartesi sabahtan evden yürüyerek çıktık. İlk molayı Sakarya Mahallesi Avcılar kulübüne ait çay bahçesinde mola verdik. Çayımızı keyifle içtik. Oradan arka sokaktan(Edremit Caddesinden) Ayvalık merkeze doğru yürüdük. Sefa caddesine girdiğimiz […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 99.500
  1,50%
 • ALTIN 256.99
  -0,49%
 • DOLAR 5.692
  -0,35%
 • EURO 6.386
  -0,29%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link