Parçalı az bulutlu
 • EURO 6.54
 • DOLAR 5.80

ATATÜRK’ÜN BALIKESİR’E İLK GELİŞİ

Eğitim - 6 Şubat 2019 15:39 A A
balıkesir_anket

1923 yılı Türkiye tarihinde pek çok ilkin yaşandığı bir yıldır. Vatan kurtulmuştur. Vatanı kurtaran 1.Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Vatan kurtuldu. Biz vazifemizi yaptık. Şimdi vatanı yeniden kurma vaktidir. Yeni bir “Meclis” seçilsin..” diyerek , 1 Nisan 1923 den itibaren, kendini feshetti. Miletvekilleri, seçim bölgelerine dağıldı.
1.Büyük Millet Meclisi’nin aldığı önemli kararlardan birisi de, Türkiye’de ilk defa bir “İktisat Kongresi”nin toplanmasıydı. Türkiye’nin önde gelen iktisatçıları, fikir sahipleri İzmir’de 17 Şubat 1923 de toplanacaklar, yüz yıllardır “Kapitülasyonlar altında ezilmiş, harpten çıkmış, sanayisi olmayan, gelişmemiş bir tarıma dayalı iktisadi yapı içindeki Türkiye Devleti’nin iktisadi yapısını kuracaklar, şekillendireceklerdi.
Bu arada 29 Ocak 1923 de “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri” İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.
İzmir İktisat Kongresi hazırlıkları sürerken, Atatürk, kendini halka tanıtma, halkı tanıma, halka devletin meselelerini anlatma ve fikir alma, tartışma arzusu ile ilk yurt gezisine çıkma kararını verdi. İlk gezi, trenle Balıkesir’e, Balıkesir’den de otomobil ile Edremit ve güzergâhına yapılacaktı. Gezi planı, telgraf ile Balıkesir’e bildirildi.
Bu haber gelir gelmez, Balıkesir’de heyecanlı bir telaş ile hazırlıklara başlandı. Hemen Vali başkanlığında bir “Karşılama ve Tertip Komitesi” kuruldu. Yoğun bir telgraf ve telefon trafiği ile Atatürk’ün, ne zaman geleceği, kaçta Balıkesir’de olacağı, kimlerle birlikte geleceği, ne yiyip içeceği, misafirlerin kalacağı yerler hakkında yatak adetleri, öğrenildi.
Sacit Bey Konağı, Gazi Paşa ve Latife Hanım’a tahsis edildi. Kalacağı oda ve banyosu hazırlandı.
Artık; karşılama töreninde kimlerin nerede duracağı, kimlerin takdim edileceği, sokak gösterileri, hangi kasabanın, hangi köyün nerede duracağı, altından geçeceği “Tak-ı Zaferler”,
“Gazi Paşa ve Muhterem Refikaları Latife Hanım Efendi’yi toprağa bastırmayız..!” diyen Balıkesirlilerin vereceği halıları kimlerin getirip nereye koyacakları tespit edildi.
4 Şubat 1923 günü, on ayrı yere tak-ı zaferler kurulmuştu. Her tak-ı zaferi bir kurum üstlenmiş, üzerlerine yazılar yazılmıştı. Gelenler, Balıkesir’in şimdiye kadar ağırlayacağı en büyük misafirlerdi.
6 Şubat 1923 sabahı, Balıkesir’in ileri gelenleri, başlarında Balıkesir Valisi Özdemir Salim Bey, Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşa, Balıkesir Mebus’u Vehbi Bey olmak üzere Soma’da Atatürk ve gelen heyet karşılandı. Karşılayan Balıkesirlilerin içinde, eşi Latife Hanım’ın da Atatürk ile birlikte gelmesinden dolayı, beş de Balıkesirli hanım bulunuyordu.

Ayni gün tren Balıkesir’e gelince Atatürk ve beraberindekiler, alkış tufanı, sevinç çığlıkları içinde trenden inerek, halkı selamladılar. Vali Bey, Vehbi Bey ve Ali Hikmet Paşa’nın karşılayanları takdiminden sonra, Sıtkı Sungurtekin isminde bir öğrenci ileri çıktı ve “Soylu ırkımın aziz kurtarıcısı…” diye başlayan bir nutuk söyledi. Bu çocuk, Sıtkı Yırcalı idi. Daha sonra Ali hikmet Paşa tarafından Fransa’ya gönderildi, politikaya atıldı.
Sıtkı Sungurtekin’in bu konuşmasından sonra; Atatürk: “Yavrucuğum. Zafer benim değil, milletindir. Bu millet çok büyük zaferler gördü. Fakat sonuçlarından istifade edemedi. Millet çalıştıkça daha çok zafer kazanacaktır…” diye cevap verdi. Heyet hep beraber, yolun iki tarafında birikmiş, alkışlayan, ağlayan halk ile selamlaşarak, konuşarak, bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanı’na geldi. Burada hazırlamış bir yerde, heyete kahve ikram edildi.
Akşam, Çalışma Derneği’nde (Bugün Saat Kulesi yanında Güzel Sanatlar Galerisi) misafirlere seksen kişinin katıldığı bir yemek verildi. Yemekler; Atatürk’ün hep yanında gezdirdiği özel aşçısı nezaretinde hazırlanmıştı. Bu yemeğe başlanırken, Belediye Başkanı Hayrettin Bey ile Vali Özdemir Salim Beyin ceplerinden birer tomar kâğıt çıkarıp okumak istedikleri görüldü. Bunu fark eden Atatürk, “Nutuk söylemeye gerek yok.. Bırakın bunlar..Samimi bir şekilde yemek yiyelim.. “diyerek yemeğe başlandı.
Yemek bitince, verilen işaretle, halk fener alayı halinde ellerinde meşaleler, Atatürk’ün önünden geçtiler. Bu arada, halkın “Tülü Kabak” dediği “Debbağlar” da geçerken, Atatürk’ün büyük keyif aldığı görüldü.
7 Şubat Balıkesir ve Türkiye için çok daha önemliydi. Türk tarihinde ilk defa bir devlet lideri Zağnos Paşa Camisinden halka gelecek planları üzerine hitap ediyordu.

TARİHTE BİR İLK

7 Şubat 1923 de Atatürk’ün halka Paşa Cami’sinde hitap edeceği duyuruldu. Bu arada, Atatürk’ün yaverleri, halkın soru sormasını, bu soruları kimlerin soracaklarını, tespit etti. Millet tarihte ilk defa bir devlet başkanına soru soruyor, cevap alıyordu.
7 Şubat 1923 günü Atatürk minbere çıkarak Zağnos Paşa Cami’sinde toplanan halka şöyle hitap etti.
“Ey millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. “Allah’ın selâmeti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz, Cenâb-i Hak tarafından insanlara hakâyik-i diniyyeyi tebliğe me’mur rasûl olmustur. Kanun-u Esâsîsi, cümlemizce malûmdur ki, Kur’anı Azumissan’daki nusustur. İnsanlara feyz vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevâfuk ve tetâbuk ediyor. Eğer akla, mantığa, hakîkate tevâfuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavânin-i tabiiyye-i ilâhiyye beyninde tezad olması icab ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyyenin menbaı Cenab-i Haktır.
Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dâra, iki hâneye mâlik bulunuyordu. Biri kendi ikâmet eylediği hânesi, diğeri din işleriyle iştigal buyurduğu Allah’ın evi idi. Kendi husûsi işlerini kendi evinde görür, âmmenin, ummetin hizmetini de Allah’ın evi olan câmi-i şerîf’te ru’yet eylerdi. Biz de hazret-i peygamber’in usûlune ikdida ederek, milletimize tealluk eden husus için şu Beytullah’ta toplandık. Şimdi Hazret-i Allah’ın huzurundayız. Bunu bana müyesser eden Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarına arz-i şükran ederim. Çok memnunum ve bu vesile ile büyük bir sevâba nâil olacağımı ümid ediyorum.
Efendiler, câmiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itâat ve inkiyâd-i tâmme ile ibâdet, din ve dünya için neler yapılması lâzım geldiğini düşünmek için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferd başlı başına bir hizmet ifa etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için istiklâl ve istikbâlimiz için, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Amal-i milliyye, irâde-i milliyye yalnız bir salisin düşüncesinden değil, bil’umum efrâd-i milletin arzularının, emellerinin muhassalasından ibârettir.
Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.”

Bu hitaptan sonra, minberden inerek, toplanıp yazılı olarak verilen sorulara, toplu olarak cevap verdi. Bu cevaplar Atatürk’ün 1923 de 1938 e kadar yaptığı konuşmaların en önemlilerinden birisidir. Yıl 7 Şubat 1923 dür ve geleceğin Türkiye’si için, bugün “mega” diye vasıflandırabileceğimiz plan ve projeleri anlatmaktadır.
Satır başlarıyla bunları şöyle sıralayabiliriz:
• Hutbeler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır. İlk Türkçe hutbe 3 Şubat 1928 de okunmuştur.
• Halifelik gereksizdir. Hilafet 3 Mart 1924 de kaldırılır.
• Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. İsmet Paşa başkanlığında Türk Dış İşleri Barış Heyeti sonuçsuz dönmüştür. Halk, tedirgindir. Barış ve esirlerin dönmesini beklemektedir.
• Duyun-u Umumi denilen Osmanlı Devleti’nden kalan devlet borçları, kalkmalıdır. 23 Nisan 1933 de karar imzalanır. Borcumuzun son taksiti 1950 de ödendi.
• Türkiye tarım ülkesidir. Ağalığa son verilmeli, küçük arazi sahipleri, tüccar zanaatkârlar ve esnaf korunmalıdır. Ağır bir veri yükü olan “Aşar” 27 Şubat 1925 de kaldırıldı. Bağ-Kur Yasası 2 Eylül 1971 de çıkarılabildi.
• İşçilere sosyal haklar verilmelidir. Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Ocak 1946 da kuruldu. 1950 lerde etkin olarak çalışmağa başladı.
• Türk kadını erkeklerle eşittir. 26 Ekim 1933 de ilk defa kadınlara köy ihtiyar heyetlerine seçilme hakkı, 5 Aralık 1934 de kadınlara “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanındı.
• Türk Halkı’na ilk defa burada, 17 Şubat’ta toplanacak olan İzmir İktisat Kongresi münasebetiyle“Devlet İktisadı” konusunda açıklamalarda bulunuldu.
• Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi için okul olacaktır.
• Siyasi partiler sınıfın, kesimin veya grubun çıkarları için değil, halkın çıkarları için kurulmalıdır.
• Aydınlar ve bilim adamları, halkın içine girerek onları uyarmak ve yükseltmek için öncü olacaklardır.
Türk Halkı ilk defa bir Devlet Başkanı ile bu kadar yakından ve samimi görüşmektedir.
Türk tarihşnde ilk defa bir devlet başkanına sorular sorabilmekte, cevaplar almaktadır.
Atatürk, burada halkın soru sorabilmesini öğrenmesini istemiştir.
Atatürk, o zamana kadar, hep ordular yöneten muzaffer bir general olarak görülmektedir.
Burada tarihte ilk defa, “Devlet Adamı” vasfıyla halkın karşısındadır ve Türkiye’nin dünyaya açılışını anlatmaktadır.

Bu haber 179 kez okundu.
merkez_optik
Eğitim - 15:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  KADROLAR GÜNCELLENİYOR!
  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında üyelere  “kadrolardaki güncellemeler”le ilgili bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncelikle Mürsel Sabancı ve Hüseyin Turhan’ın yeni genel sekreter yardımcıları olarak göreve başladığını açıkladı. Yine Başkan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, Ahmet İnan, Strateji ve Geliştirme, Levent Mertoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Fatih Doğan […]
 • 02
  ESNAF DAİRE BAŞKANLIĞI YA DA ESNAF MASASI İSTEDİLER
  Balıkesir Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve yönetim kurulu üyeleri beraberindeki oda başkanları ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. BESOB Başkanı Erdem, ” Biz Büyükşehir Belediyemizden esnafımızın sorunlarını çözmesi için Esnaf Daire Başkanlığı ya da Esnaf Masası kurmasını bekliyoruz”  dedi.  Balıkesir’de 85 oda ile 43 bin 500 esnafın temsilcileri olarak […]
 • 03
  ABİ İLE BAŞKANIM
  Altı ay öncesine kadar sadece Beylikdüzü’nün tanıdığı  Ekrem İmamoğlu, nasıl oldu da tüm Türkiye’de bu kadar kısa sürede sevildi ve Cumhurbaşkanlığına aday olarak görülür hale dahi geldi? Seçim kazanmak başarıdır, kısa sürede alınan yola bakılacak olursa hem de çok büyük başarıdır ancak asıl bu tarafa bakmak gerekmez mi? Nasıl oldu da taraflı tarafsız, partili partisiz […]
 • 04
  YEREL PARLAMENTODA TAKTİK SAVAŞLARI!
  AK Parti’nin 42, CHP’nin 34, İYİ Parti’nin 10, MHP’nin 3 ve DP’nin 3 üye ile temsil edildiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Demokrat Parti ile MHP’li üyelerin tutumu çoğunluğu belirledi, AK Parti’nin yolunu açtı.  AK Parti listelerinden seçilen MHP’li üyeler, Altıeylül Belediye Meclisi toplantısı öncesi AK Parti’den istifa edip grup kurdu. Ancak büyükşehir üyesi de olan […]
 • 05
  MECLİS OLAYLI BAŞLADI !
  31 Mart seçimlerinde belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi bugün ilk kez toplandı, ilk toplantıya tartışmalar, laf atmalar ve itişip kakışmalar damga vurdu.  CHP’li üyelere yeterli yer ayrılmaması ilk gerginliği getirdi. Yarım saat gecikmeli olarak 16.27’de Meclis toplantısı başladı. Ancak yoklamada CHP’li üyelerin salonda olmadığı gözlendi. CHP’liler yaklaşık 5 dakika sonra salona girdi. Bazı üyeler ayakta […]

YAZARLARIMIZ

 • İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE!

  Siyaset alanında ikiyüzlülük, S. P. Huntington’nun “Medeniyetler Çatışması” (1996) ile Batı’ya armağanıdır. Yazık ki bugün, post modern süreç içinde dünyada giderek yaygınlaşan böyle bir durumu yaşıyoruz. Asya, Afrika hatta Amerika’da dini orijin üzerinden yükselen tepkilerle birleşince Huntington uyarısı, savaşlar, iç çelişkiler nedeniyle yorgun düşmüş Batı üzerinde etkili oldu. Bu uyarı bir anlamda Batı’yı, kültürel bagajında önemli […]
 • ABİ İLE BAŞKANIM

  Altı ay öncesine kadar sadece Beylikdüzü’nün tanıdığı  Ekrem İmamoğlu, nasıl oldu da tüm Türkiye’de bu kadar kısa sürede sevildi ve Cumhurbaşkanlığına aday olarak görülür hale dahi geldi? Seçim kazanmak başarıdır, kısa sürede alınan yola bakılacak olursa hem de çok büyük başarıdır ancak asıl bu tarafa bakmak gerekmez mi? Nasıl oldu da taraflı tarafsız, partili partisiz […]
 • BALIKESİR LİSESİ’NE SELAM

  Çamlık yokuşunda, Lise yolunda, Gözlerin zeytin karası, Sesin höşmerim tadında, Bakışın serçe kaçışlı, Gülümsemen nar ekşisi, Nefesin bahar esişli.. Balıkesir üstünde ilim şatosu, Şehitler Lisesi, Gaziler Lisesi. Dağ başında kardelenler, Nergis ferahlığında Çamlık tepesi. İzciler geliyor selama durun.. Şehitler gidiyor selama durun.. Şehitler sıra sıra, gaziler madalyalı.. Yetiştirdi yüz binlerle sayılı.. Marşları, şarkıları, türküleri duyalı […]
 • NE OLDU?

  Ne olacak damat şaşırdı. Damadın “reform paketinden bakın ne çıktı. Devlet iki-üç bin dönümlük kamu arazilerinde çiftçilik yapacakmış. O zaman devlet, atlet-kilot üretir mi diye Sümerbank’ı neden özelleştirdiniz Süt Endüstrisi Kurumunu (SEK), Et Balık Kurumunu (EBK) özelleştirirken bunlar devletin iş değil diyordunuz. Bunlar değil seracılık devlet işi öyle mi? Karadeniz’in fındık üreticisini koruyan FİSKO BİRLİĞİ-Antalya’nın […]
 • 90 GÜN KALA AKLIMA GELENLER – Birgi TUNA

  Bugün 18 Şubat 2019. 19 Mayıs 2019’a tam 90 gün kaldı. Emperyalizm, 20’nci yüzyılda en büyük hezimeti Çanakkale’de yaşadı. Uğradığı hezimete rağmen, Türk Milletini esir etmek için 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayıp 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşmasıyla tamamlanmaya çalışılan süreçte emperyalist ordular tek kurşun atmadan Yunan, Bulgar, Arap çeteleri maşa olarak kullandı. Bu […]
 • ANNEANNEMİN MEMLEKETİ HAVRAN

  3 yıl önce aramızdan ayrılan pamuk anneannem Havranlı. Babasını kaybedince Edremit’e taşınmışlar. Anneannem Edremit’in son zamanlardaki değişimini gördükçe; ”Benim memleket Havran aynı kaldı.” derdi. Edremit’ten Kadıköy’e lale toplamak için yürüdüklerini anlatırdı. Buraların günümüzdeki hali, anneannemin yaşadıklarının sanki bir masal olduğunu anlatıyor. Onun sağlığında ne yazık ki Havran’a beraber çok gelemedik. Küçüklüğümdeki bir gidişimizi hatırlıyorum. Altınkum’dan […]
 • DUYARLI BAŞKANLARA ALKIŞ

  Yerel seçimler öncesi başkan adayları örnek davranışlara imza attı. TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği’nin “çevre dostu belediye başkan adayları arıyoruz” çağrısına adayların hemen hemen  tümü imza verip, destek oldu. Bir çok başkan adayı TEMA Evi’ni ziyaret etti, bazıları ise yaşadıkları ilçelerde doğa dostu başkan taahhütnamesini imzaladı. Aynı şekilde bir çok aday Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı’nın […]
 • KÖY ENSTİTÜLERİ / Fatma Zehra KÖSELEY

  Tarih , 17 Şubat 1923 yer İzmir. Tarihimizin o meşhur “İzmir İktisat Kongresi” nde Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin eğitim ve öğretiminin temelini oluşturan ilkelerin tespitlerini şöyle özetler. ” Evlâtlarımızı o şekilde eğitmeli ve terbiye etmeliyiz, onlara o şekilde bilgi, anlayış vermeliyiz ki, ticaret, ziraat ve sanat dünyasında ve bütün bunların faaliyet alanlarında verimli olsunlar, etkili […]
 • MEKTUP

  Sen öldün. Öldürmek bir eylemdir. Türkçe dilbilgisinde ya da yasalarda “fiil” de denir. Oysa ölmek bir eylem değildir. Senin ölmeni, ölümü, ölmeleri bir eylem yaptı insanoğlu ve ölünden ve ölümlerden kendine zırhlar, kapılar ve tesbitler icat etti. Ölümünden ve ölümlerden kendine konuşacak çok şey buldu ama yapacak hiçbir şey bulamadı. Sen öldün. Senin ölümünü ve […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • KORKMA CANCAĞZIM!.. İhsan DURAK

  “Korkulu düşün, sonu hayırdır” diye söylenir. Sevgi ve korku toplumlarının temel özellikleri bir birinden fersah fersah farklıdır. Binlerce yıldır tanrıların, (Tengri) gazabından kendilerini sakınan insanlar, sığınacak, dua edecek bir uluya karşı sevgi ve saygılıdırlar. İnsanların sevgi ve saygıları üzerinden duygu sömürüsü yapanlar. İnsanların akıllarını başlarından alacak korkular yaratmanın sevdasını yaşayarak; kendi geleceklerini garanti altına almayı […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • 3 AY = ÇOK SENE… Nedim ISPARTA

  İstasyon mahallesi yazımda bahsettiğim gibi,  fabrikamızın özelleştirilmesi / kapatılmasının ardından çil yavrusu gibi dağıldık. Ben de bir arkadaş vasıtasıyla Görsel Yayınlar’a ansiklopedi satışı için başvurdum ama şartlar uymadı.  Lise mezunu değildim. Dursunbey’de satış yaparken yardımcı olduğum İpek hanım, beni direk müdür Hüseyin Aslan’ın( Facebook’dan arkadaşım şu anda) odasına götürdü.  – Nedim abi bu işi yapamazsa […]
 • BİR DÜNYA ÇİÇEK- RAMAZAN KARACA

  Geçtiğimiz hafta Avlu Gösteri Merkezi’nde çok güzel ve yararlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim de özellikle takip ettiğim gecede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizleri çok mutlu etti. Geceyi Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi tertiplemişti. “Safiye Ayla- Anma Etkinlikleri” ismi verilen gecenin neden TEV tarafından yapıldığı da davetiyenin üzerinde yazıyordu. Safiye Ayla TEV’in çok değerli ve önemli bir […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • ÇOK ÖNEMLİ- Tanyol KIPÇAK

  Neresinden başlasam bilemedim.. Neresinden tutsam elimde kalıyor.. Hani Mart Şubat’tan iyi, Nisan da Mart’tan iyi olacaktı ya… Damat bey öyle demişti… Dolardan başlayalım mı?.. Ocak ayında 5.20 idi , şimdi 6’ya geldi dayandı mı?.. Dayandı.. O dayandı da biz ona dayanabilecek miyiz acaba?.. Bakın burası çok önemli!.. Soğan, patates aldı başını gitti mi?. Önlem olarak […]
 • BANDIRMA’NIN “BEKA” SORUNU

  Bu yerel seçimlerde ülkenin “beka” sorunu olduğunun sık sık iktidar tarafından gündeme getirilmesi kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu durumuna geldi. Yerel seçimler öncesi bu açıklamaları tabanı konsolide etme çabası olarak görüyorum. Diğer yandan da Türkiye’nin kamplaşmalarla çalkalandığı 1980 öncesinde, 2’nci Dünya Savaşı yıllarında ve PKK terör örgütünün en kanlı eylemlerini yaptığı 90’larda hiçbir siyasetçinin  “Beka sorunu […]
 • MESLEKİ EĞİTİM- Uğur SATILMA

  Şimdilerde ortadan kal­kan “düz lise”lerin dünyada başka örnekleri herhalde bu­lunmaz. Adı üstünde akademik başarı ve ilgi düzeyi ne olursa olsun milyonlarca öğrenciyi düz liselerden “düz” bir şe­kilde mezun ettik. Şanslı ya da aka­demik olarak yeterli bir bö­lümü üniversiteye devam etti an­cak büyük bir kısmı gereken yaşam becerilerinden yoksun olarak hayatın ortasına düşü­verdi. Mesleki eğitimi ikinci […]
 • KÖY ENSTİTÜLERİ ÜZERİNE ÜLKE GENELİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ …

  Öksüz yurtlarının babası sayılan, daha sonra Kastamonu Milletvekili olan İsmail Mahir EFENDİ 14 Temmuz 1914’de Meclis-i Mebusan’da yapmış olduğu konuşmada şöyle diyordu: “…Bendeniz diyorum ki, aşağı yukarı yetmiş tane sancağımız var. Yahut memleketi yetmiş mıntıka-i maarife ayırınız. Bu sancaklardan çiftlik olan bir yerinde, yahut arazi-i emiriyeden bulunan bir mahallinde bir zükura ve bir inasa mahsus, […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 96.886
  -1,34%
 • ALTIN 237.47
  0,90%
 • DOLAR 5.797
  1,12%
 • EURO 6.536
  0,46%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link